Huisregels

Door met elkaar een aantal regels af te spreken verlopen de lessen het meest plezierig en efficiënt voor iedereen. Zo ontstaat er een sfeer waarin uw hond het snelst leert.

Op en rond het veld.

Gezondheid e.d.

Enten
Uw hond is gezond en volledig ingeënt (dit geldt nog niet voor de puppy’s tot 12 weken oud). Raadpleeg, in geval van twijfel, uw dierenarts. Titter bepaling is toegestaan.

Ontwormen
Volwassen honden dienen minimaal 4 keer per jaar ontwormd te worden. (richtlijnen volksgezondheid).
Houd uw hond vlo en teken vrij.

Uw hond is loops
Loopse teven mogen komen trainen, het is wel wenselijk de teef tijdens de dekrijpe periode thuis te houden.Uw hond is ziek
Bij enige twijfel over de gezondheid van de hond dient vooraf telefonisch overleg plaats te hebben over eventuele deelname aan de les, natuurlijk


Algemeen
U gedraagt zich respectvol tegenover u en andere honden (dus niet slaan, schoppen, geen werpkettingen, stroom en prikbanden etc.), medecursisten, instructeur en bezoekers (dus geen kwetsende opmerkingen, discriminerend of grof taalgebruik).Tijdens de training wordt van u verwacht dat u respect heeft voor uw instructeur en interesse heeft voor de les, d.w.z. hem in de gaten houdt en de aanwijzigen van de instructeur opvolgt door er goed naar te luisteren.

 • Uw hond draagt uitsluitend een gewone halsband of tuig. Een halfcheck die niet slipt is toegestaan.
 • Het veld niet betreden indien er nog les gegeven wordt tenzij na toestemming.
 • U houdt uw hond altijd aan de lijn, tenzij uw instructeur anders beslist.
 • U laat uw hond niet aangelijnd snuffelen/spelen met een andere hond zonder instemming van de andere hondeneigenaar.
 • Klachten en/of problemen overleggen met de instructeur en niet onderling bespreken.
 • Tijdens de les mag 1 begeleider de hond trainen. Om verwarring bij de hond te voorkomen over wie de leiding heeft dienen andere gezinsleden en vrienden rustig langs de kant te wachten.
 • Cursisten die bij onze hondenschool trainen dienen 16 jaar of ouder te zijn. Voor eventuele cursisten jonger dan 16 jaar wordt voor aanvang van de cursus met de trainers besproken of zij deel kunnen nemen aan de training.
 • Tijdens de training dient er niet gerookt te worden; en verzoeken wij uw mobiele telefoons uit te schakelen.
 • Laat de hond vóór de training goed uit. Mocht er ondanks dat toch een ongelukje gebeuren, dan moet men dit onmiddellijk zelf opruimen. Zorg ervoor dat u zelf plastic zakjes (of poepzakjes) bij u heeft. Op het terrein is een bak waarin u de zakjes kunt deponeren aanwezig. Goed voorbeeld doet goed volgen. Laat reuen nergens tegen aanplassen!
 • Geen overmatig blaffende honden op het terrein. Dit om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken.

Aan fouten in alle vormen van schrijven door Dog Basic, kunt u geen rechten ontlenen.
Wanneer u een inschrijf/reservering formulier in heeft gevuld en ondertekent, gaat u automatisch akkoord met de reglementen en geeft daarbij aan deze gelezen te hebben en begrepen.
Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daartoe bedoelde plaatsen, zonder dat dit overlast bezorgt aan derden.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie cq leiding. Beroep daarop is niet mogelijk!


Rondom het betalen en annuleren van lessen

Privéles

 • De privéles wordt per les contant afgerekend of moet vooraf overgemaakt zijn. Kunt u niet deelnemen aan een privé-les dan kan deze kosteloos worden verzet, mits de afzegging meer dan 24 uur van te voren plaats vind. Wanneer minder dan 24 uur voor de afspraak geannuleerd wordt, wordt deze les in rekening gebracht.

Groepslessen

 • Groepslessen dienen voor aanvang van ieder nieuw cursusblok te worden voldaan. Dit kan door overmaken van het bedrag op giro 5676306 ten name van Dog Basic, onder vermelding van de naam van de hond, of contant bij de eerste les.
 • Een groepscursus bestaat uit een blok van 10 weken  (10 aaneengesloten weken).
 • Bij annulering van een les door de cursist, zal de groensels gewoon plaats vinden met de overgebleven cursisten. Inhalen is alleen mogelijk als qua niveau een vergelijkbare groep op een ander tijdstip traint. Indien de cursist op de vervangende datum/tijdstip niet kan, zal deze vervangende les komen te vervallen.
 • Bij annulering van de lessen mijnerzijds verschuiven de lessen. Hierdoor krijgt u het aantal lessen waarvoor u betaald heeft.
 • Wanneer de les door extreme weersomstandigheden niet door kan gaan wordt de les verzet of komt te vervallen, dit wordt uiterlijk 1 uur voor aanvang van de lessen, gemeld op de website. Het is de verantwoording van de cursist zich hiervan op de hoogte te stellen.
 • Indien het tijdens de les gaat onweren wordt de les afgebroken i.v.m de veiligheid van mens en dier, men is dan toch het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie van cursusgelden. (Ziekte, ongeval e.d. van de baas of van de hond zijn uiteraard risico’s die bij de baas thuishoren en niet bij Dog Basic)
 • Prijs(wijzigingen) zijn ten alle tijden onder voorbehoud.
 • Er wordt geen lesgeld gerestitueerd, met uitzondering van overlijden van de hond.  Uw plek is immers gereserveerd!

Aansprakelijkheid
Deelname aan onze cursus(sen) is geheel voor eigen risico.
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt  ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.

Dog Basic stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc., zowel op als buiten het oefenveld.
Tevens is Dog Basic niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling.
Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of Dog Basic.Iedereen wordt geacht de spelregels te kennen
Het niet naleven van de spelregels kan leiden tot het eenzijdig door Dog Basic beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.